DS 2td2137 7 P

Security Notification - Important Product Firmware Update

SN No.: HSRC-202109-01
Edit: Hikvision Security Response Center (HSRC)
Initial release date: 2021-09-19

Summary:

Bạn có biết rằng sản phẩm mà bạn đang sử dụng có thể có những lỗ hổng bảo mật? Điều này có thể cho phép kẻ tấn công xâm nhập vào hệ thống của bạn và tấn công bằng cách gửi những lệnh độc hại. Điều này đồng nghĩa với việc thông tin quan trọng của bạn có thể bị đánh cắp hoặc bị xóa mất.

CVE ID: CVE-2021-36260

Scoring:

  • Base score: 9.8 (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H)
  • Temporal score: 8.8 (E:P/RL:O/RC:C)

Các phiên bản ảnh hưởng và phiên bản đã khắc phục:

Để khắc phục những lỗ hổng bảo mật này, Hikvision đã phát hành các phiên bản firmware mới.

IP Kit:
Product name|Affected version(s)|Fixed Version(s)|Fixed Firmware Download Link
-|-|-|-
EKI-K41T44(C)EKI-K82T46(C)EKI-K164T412(C)EKI-K41D44(B)EKI-K82D46(B)EKI-K164D412(B)EKI-K82B86 (B)|Versions which Build time from 210224 to 210625|V4.30.216 build210629|Download

Value Express IP:
Product name|Affected version(s)|Fixed Version(s)|Fixed Firmware Download Link
-|-|-|-
ECI-B12F2, ECI-B12F4ECI-B12F6, ECI-D12F2ECI-D12F4, ECI-D12F6ECI-T22F2, ECI-T22F4ECI-T22F6, ECI-B62Z2ECI-D62Z2|Versions which Build time before 210720|V5.5.2 build210720|Download
ECI-T22F2 (B), ECI-T22F4 (B)ECI-D12F2 (B), ECI-D12F4 (B)ECI-B12F2 (B), ECI-B12F4 (B)|Versions which Build time from 210410 to 210721|V5.5.120 build210721|Download
ECI-T24F2 (C), ECI-T24F4 (C)ECI-D14F2 (B), ECI-D14F4 (B)ECI-B14F2 (B), ECI-B14F4 (B)|Versions which Build time from 210322 to 210630|V5.5.120 build210630|Download

Value IP:
Product name|Affected version(s)|Fixed Version(s)|Fixed Firmware Download Link
-|-|-|-
DS-2CD2D21G0/M-D/NFDS-2CD2D21G0-D/NF|Versions which Build time before 210628|V5.5.800 build210628|Download
DS-2CD2086G2-I, DS-2CD2346G2-I, DS-2CD2386G2-I, DS-2CD2T87G2-L, DS-2CD2087G2-L, DS-2CD2T86G2-4I, DS-2CD2147G2-SU, DS-2CD2686G2T-IZS,DS-2CD2786G2T-IZS, DS-2CD2346G2-ISU/SL, DS-2CD2T46G2-ISU/SL|Versions which Build time before 210625|V5.5.800 210628|Download
DS-2CD2T47G2-L (C), DS-2CD2087G2-L (C),DS-2CD2047G2-LU (C), DS-2CD2147G2-SU (C), DS-2CD2347G2-LU (C), DS-2CD2647G2-LZS (C), DS-2CD2747G2-LZS (C)|Versions which Build time before 210625|V 5.5.800 210727|Download
DS-2CD2510FDS-2CD2520FDS-2CD2120F-I|Versions which Build time before 210813|V5.4.800_210813|Download

Performance IP:
Product name|Affected version(s)|Fixed Version(s)|Fixed Firmware Download Link
-|-|-|-
PCI-B12F2S, PCI-B12F4S, PCI-B12F6S, PCI-B15F2S, PCI-B15F4S, PCI-B15F6S, PCI-B18F2S, PCI-B18F4S, PCI-B18F6S, PCI-D12F2S, PCI-D12F4S, PCI-D12F6S, PCI-D15F2S, PCI-D15F4S, PCI-D15F6S, PCI-T12F2S, PCI-T12F4S, PCI-T12F6S, PCI-T15F2S, PCI-T15F4S, PCI-T15F6S, PCI-T18F2S, PCI-T18F4S, PCI-T18F6S, PCI-LB12F2S, PCI-LB12F4S, PCI-LB12F6S, PCI-LB12F12S, PCI-LB15F2S, PCI-LB15F4S, PCI-LB15F6S, PCI-LB15F12S, PCI-LB18F2S, PCI-LB18F4S, PCI-LB18F6S, PCI-LB18F12S, PCI-B12F2SL, PCI-B12F4SL, PCI-B12F6SL, PCI-B15F2SL, PCI-B15F4SL, PCI-B15F6SL, PCI-T12F2SL, PCI-T12F4SL, PCI-T12F6SL, PCI-T15F2SL, PCI-T15F4SL, PCI-T15F6SL, PCI-LB12F2SL, PCI-LB12F4SL, PCI-LB12F6SL, PCI-LB15F2SL, PCI-LB15F4SL, PCI-LB15F6SL, PCI-B12Z2S, PCI-B15Z2S, PCI-B18Z2S, PCI-D12Z2S, PCI-D15Z2S, PCI-D18Z2S|Versions which Build time before 210703|V5.5.150 build210703|Download
PCI-D18F4S|Versions which Build time before 210805|V5.5.115 build210805|Download

PanoVu:
Product name|Affected version(s)|Fixed Version(s)|Fixed Firmware Download Link
-|-|-|-
DS-2CD6924G0-HISDS-2CD6984G0-HIS|Versions which Build time before 210625|V5.5.800 build210628|Download

Value PTZ (DE series):
Product name|Affected version(s)|Fixed Version(s)|Fixed Firmware Download Link
-|-|-|-
DS-2DE2204IW-DE3|Versions which Build time before 210625|V5.4.800 build210812|Download
DS-2DE2A404IW-DE3|V5.6.800 build210628|Download
DS-2DE3A400BW-DE|V5.5.802 build210629|Download
DS-2DE4225W-DE |V5.6.800 build210628|Download
DS-2DE4225W-DE3|V5.4.800 build210812|Download
DS-2DE4A225IW-DE|V5.6.800 build210628|Download
DS-2DE4A425IW-DE
DS-2DE4425IW-DE
DS-2DE5225IW-AE

Smart Pro PTZ (DF series):
Product name|Affected version(s)|Fixed Version(s)|Fixed Firmware Download Link
-|-|-|-
DS-2DF5232X-AELDS-2DF5232X-AE3DS-2DF6A436X-AELDS-2DF8242IX-AELW|Versions which Build time before 210625|V5.5.800 build210628|Download
DS-2DF6A836XS-AELDS-2DF8442IXS-AELWDS-2DF8C842IXS-AELW|Versions which Build time before 210625|V5.5.801 build210628|Download
DS-2DF9C245IHS-DLW|Versions which Build time before 210625|V5.5.801 build210701|Download

Thermal Fixed Camera:
Product name|Affected version(s)|Fixed Version(s)|Fixed Firmware Download Link
-|-|-|-
DS-2TD1217-2/PA, DS-2TD1217-3/PA,DS-2TD1217-6/PA, DS-2TD2617-3/PA,DS-2TD2617-6/PA, DS-2TD2617-10/PA,DS-2TD2137-7/P, DS-2TD2637-10/P,DS-2TD2637-15/P, DS-2TD2637-25/P,DS-2TD2637-35/P, DS-2TD2667-15/P,DS-2TD2667-35/P|Versions which build time before 210702|V5.5.42 build 210721|Download
DS-2TD1217-2/V1, DS-2TD1217-3/V1,DS-2TD1217-6/V1, DS-2TD2617-3/V1,DS-2TD2617-6/V1, DS-2TD2836-25/V1,DS-2TD2836-50/V1, DS-2TD2866-25/V1,DS-2TD2866-50/V1|Versions which build time before 210702|V5.5.22 build 210702|Download
DS-2TD2117-3/V1, DS-2TD2117-6/V1,DS-2TD2136-7/V1, DS-2TD2136-10/V1,DS-2TD2136-15/V1, DS-2TD2136-25/V1,DS-2TD2136-35/V1, DS-2TD2137-7/V1,DS-2TD2137-15/V1, DS-2TD2137-25/V1,DS-2TD2166-7/V1, DS-2TD2166-15/V1,DS-2TD2166-25/V1, DS-2TD2166-35/V1,DS-2TD2615-7, DS-2TD2615-10,DS-2TD2636-10, DS-2TD2636-15,DS-2TD2836-25, DS-2TD2836-50,DS-2TD2866-25, DS-2TD2866-50|Versions which build time before 210702| V5.5.22 build 210702|Download
DS-2TD2136-7, DS-2TD2136-10,DS-2TD2136-15, DS-2TD2136-25,DS-2TD2136-35, DS-2TD2166-7,DS-2TD2166-15, DS-2TD2166-25, DS-2TD2166-35, DS-2TD2136T-10,DS-2TD2136T-15, DS-2TD2136T-25,DS-2TD2166T-15, DS-2TD2166T-25,DS-2TD2336-50, DS-2TD2336-75,DS-2TD2336-100, DS-2TD2366-50,DS-2TD2366-75, DS-2TD2366-100,DS-2TD2466-25Y, DS-2TD2466-50Y|Versions which build time before 210702|V5.5.8 build 210702|Download

Thermal PTZ Camera:
Product name|Affected version(s)|Fixed Version(s)|Fixed Firmware Download Link
-|-|-|-
DS-2TD4137-25/W,DS-2TD4167-50/W,DS-2TD6267-75C4L/W,DS-2TD6267-100C4L/W, DS-2TD8167-190ZE2F/W|Versions which build time before 210702|V5.5.33 build 210729|Download
DS-2TD4136-25/V2, DS-2TD4136-50/V2,DS-2TD4166-25/V2, DS-2TD4166-50/V2,DS-2TD4237-10/V2, DS-2TD4237-25/V2,DS-2TD6236-50H2L/V2,DS-2TD6236-75C2L/V2,DS-2TD6266-100C2L/V2,DS-2TD6266-50H2L/V2,DS-2TD6266-75C2L/V2,DS-2TD8166-150ZE2F/V2,DS-2TD8166-180ZE2F/V2|Versions which build time before 210702|V5.5.39 build 210702|Download

HAT Camera:
Product name|Affected version(s)|Fixed Version(s)|Fixed Firmware Download Link
-|-|-|-
DS-2TD1217B-3/PA, DS-2TD1217B-6/PA,DS-2TD2617B-6/PA, DS-2TD2636B-13/P,DS-2TD2636B-15/P|Versions which build time before 210702|V5.5.34 build 210702|Download

NVR:
Product name|Affected version(s)|Fixed Version(s)|Fixed Firmware Download Link
-|-|-|-
DS-7604NI-Q1/4P (C)DS-7608NI-Q2/8P (C)DS-7616NI-Q2/16P (C)|V4.30.210 Build201224 V4.30.216 build210111V4.30.217 build210204V4.31.100 build210511V4.31.102 build210626|Download

Điều kiện tiên quyết:

  • Kẻ tấn công có quyền truy cập vào mạng của thiết bị hoặc thiết bị có giao diện trực tiếp với internet.

Các bước tấn công:

  • Gửi một tin nhắn đặc biệt được tạo ra.

Cách lấy firmware đã khắc phục:

  • Để bảo vệ hệ thống của bạn trước những lỗ hổng bảo mật này, hãy tải xuống firmware mới đã được cập nhật từ Hikvision. Bạn có thể tìm thấy đường dẫn tải xuống ở cột bên phải trong bảng bên trên.

FAQ:

Nguồn thông tin về lỗ hổng bảo mật:

  • Lỗ hổng bảo mật này được báo cáo cho HSRC bởi nhà nghiên cứu bảo mật Watchful IP.

Liên hệ chúng tôi:

  • Nếu bạn gặp sự cố hoặc có vấn đề về bảo mật, vui lòng liên hệ Hikvision Security Response Center qua hsrc@hikvision.com.

2021-09-23 V1.1 Cập nhật thông tin về mô hình sản phẩm/firmware bị ảnh hưởng và các phiên bản đã khắc phục.

2021-09-28 V1.2 Cập nhật thông tin về mô hình sản phẩm/phiên bản bị ảnh hưởng/phiên bản sửa chữa.