Hikvision Ubuntu

hikvision ubuntu

Xin chào các bạn tới với bài viết mới nhất từ VIỄN THÔNG GIÁ RẺ! Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách cài đặt Hikvision trên hệ điều hành Ubuntu. Đây là một bài viết hấp dẫn và không thể bỏ qua đối với những ai quan tâm đến công nghệ an ninh và giám sát.

Đặt vấn đề

Tôi đã thử thêm “sudo” vào trước lệnh và nhận được:


17:12:28.163966 IP 192.168.1.40.57739 > 131.130.65.121.80: Flags [P.], seq 509230:509702, ack 26, win 229, options [nop,nop,TS val 5009278 ecr 1139568097], length 472
17:12:28.166454 IP 131.130.65.121.80 > 192.168.1.40.57739: Flags [.], ack 496918, win 497, options [nop,nop,TS val 1139568099 ecr 5009260,nop,nop,sack 1 {498286:505126}], length 0
17:12:28.168702 IP 131.130.65.121.80 > 192.168.1.40.57739: Flags [.], ack 496918, win 497, options [nop,nop,TS val 1139568101 ecr 5009260,nop,nop,sack 1 {498286:506494}], length 0
17:12:28.170454 IP 131.130.65.121.80 > 192.168.1.40.57739: Flags [.], ack 496918, win 497, options [nop,nop,TS val 1139568103 ecr 5009260,nop,nop,sack 1 {498286:507862}], length 0
17:12:28.172728 IP 131.130.65.121.80 > 192.168.1.40.57739: Flags [.], ack 496918, win 497, options [nop,nop,TS val 1139568106 ecr 5009260,nop,nop,sack 1 {498286:509230}], length 0
17:12:28.198227 IP 131.130.65.121.80 > 192.168.1.40.57739: Flags [.], ack 509230, win 401, options [nop,nop,TS val 1139568131 ecr 5009278], length 0
17:12:28.198452 IP 131.130.65.121.80 > 192.168.1.40.57739: Flags [.], ack 509702, win 497, options [nop,nop,TS val 1139568131 ecr 5009278], length 0
17:12:28.199084 IP 131.130.65.121.80 > 192.168.1.40.57739: Flags [P.], seq 26:272, ack 509702, win 501, options [nop,nop,TS val 1139568132 ecr 5009278], length 246
17:12:28.199207 IP 131.130.65.121.80 > 192.168.1.40.57739: Flags [P.], seq 272:277, ack 509702, win 501, options [nop,nop,TS val 1139568132 ecr 5009278], length 5
17:12:28.199233 IP 192.168.1.40.57739 > 131.130.65.121.80: Flags [.], ack 277, win 237, options [nop,nop,TS val 5009287 ecr 1139568132], length 0
17:12:28.199264 IP 192.168.1.40.57739 > 131.130.65.121.80: Flags [F.], seq 509702, ack 277, win 237, options [nop,nop,TS val 5009287 ecr 1139568132], length 0
17:12:28.199506 IP 131.130.65.121.80 > 192.168.1.40.57739: Flags [F.], seq 277, ack 509702, win 501, options [nop,nop,TS val 1139568132 ecr 5009278], length 0
17:12:28.199518 IP 192.168.1.40.57739 > 131.130.65.121.80: Flags [.], ack 278, win 237, options [nop,nop,TS val 5009287 ecr 1139568132], length 0
17:12:28.233199 IP 131.130.65.121.80 > 192.168.1.40.57739: Flags [.], ack 509703, win 501, options [nop,nop,TS val 1139568166 ecr 5009287], length 0
17:12:28.464953 IP 131.130.65.121.80 > 192.168.1.40.57739: Flags [F.], seq 277, ack 509703, win 501, options [nop,nop,TS val 1139568398 ecr 5009287], length 0
17:12:28.464982 IP 192.168.1.40.57739 > 131.130.65.121.80: Flags [.], ack 278, win 237, options [nop,nop,TS val 5009353 ecr 1139568166], length 0
17:12:30.591449 IP 192.168.1.40.57364 > 173.194.113.231.80: Flags [F.], seq 374157714, ack 1341113533, win 254, options [nop,nop,TS val 5009885 ecr 2037003195], length 0
17:12:30.606979 IP 173.194.113.231.80 > 192.168.1.40.57364: Flags [F.], seq 1, ack 1, win 670, options [nop,nop,TS val 2037118747 ecr 5009885], length 0
17:12:30.606999 IP 192.168.1.40.57364 > 173.194.113.231.80: Flags [.], ack 2, win 254, options [nop,nop,TS val 5009889 ecr 2037118747], length 0
17:12:31.325936 IP 192.168.1.200.17500 > 255.255.255.255.17500: UDP, length 100
17:12:31.327391 IP 192.168.1.200.17500 > 192.168.1.255.17500: UDP, length 100
17:12:34.034087 IP 192.168.1.1.520 > 255.255.255.255.520: RIPv1, Response, length: 44
17:12:41.091144 IP 192.168.1.40.17500 > 255.255.255.255.17500: UDP, length 102
17:12:41.091469 IP 192.168.1.40.17500 > 192.168.1.255.17500: UDP, length 102
17:12:51.856807 IP 192.168.1.200.1036 > 255.255.255.255.1947: UDP, length 40
17:12:55.869103 IP 192.168.1.200.1036 > 192.168.1.255.1947: UDP, length 40
17:13:01.325264 IP 192.168.1.200.17500 > 255.255.255.255.17500: UDP, length 100
17:13:01.326456 IP 192.168.1.200.17500 > 192.168.1.255.17500: UDP, length 100
17:13:04.833111 IP 192.168.1.1.520 > 255.255.255.255.520: RIPv1, Response, length: 44
17:13:09.090272 IP6 :: > ff02::1:ff27:c2fa: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::4619:b7ff:fe27:c2fa, length 24
17:13:09.205900 IP6 :: > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
17:13:10.076003 IP6 fe80::4619:b7ff:fe27:c2fa > ff02::2: ICMP6, router solicitation, length 16
17:13:11.130244 IP 192.168.1.40.17500 > 255.255.255.255.17500: UDP, length 102
17:13:11.130471 IP 192.168.1.40.17500 > 192.168.1.255.17500: UDP, length 102
17:13:14.086906 IP6 fe80::4619:b7ff:fe27:c2fa > ff02::2: ICMP6, router solicitation, length 16
17:13:18.096763 IP6 fe80::4619:b7ff:fe27:c2fa > ff02::2: ICMP6, router solicitation, length 16
17:13:21.132651 IP 108.160.167.158.80 > 192.168.1.40.54331: Flags [P.], seq 179:358, ack 292, win 83, options [nop,nop,TS val 360203073 ecr 5008614], length 179
17:13:21.134300 IP 192.168.1.40.54331 > 108.160.167.158.80: Flags [P.], seq 292:583, ack 358, win 1141, options [nop,nop,TS val 5022521 ecr 360203073], length 291
17:13:21.313549 IP 108.160.167.158.80 > 192.168.1.40.54331: Flags [.], ack 583, win 83, options [nop,nop,TS val 360203118 ecr 5022521], length 0
17:13:26.137888 ARP, Request who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.40, length 28
17:13:26.138174 ARP, Reply 192.168.1.1 is-at 00:22:10:82:61:40, length 46
17:13:28.273790 ARP, Request who-has 192.0.0.64 tell 192.0.0.64, length 46
17:13:31.324949 IP 192.168.1.200.17500 > 255.255.255.255.17500: UDP, length 100
17:13:31.326157 IP 192.168.1.200.17500 > 192.168.1.255.17500: UDP, length 100
17:13:34.917093 IP 192.168.1.200.1036 > 255.255.255.255.1947: UDP, length 40
17:13:36.817004 IP 192.0.0.64 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 2 group record(s)
17:13:36.826706 IP6 fe80::4619:b7ff:fe27:c2fa > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
17:13:36.850291 44:19:b7:27:c2:fa > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype Unknown (0x8033), length 416: 0x0000: 2101 01f6 0000 0001 0604 0102 fa8e 4419 !.............D. 0x0010: b727 c2fa c000 0040 ffff ffff ffff 0000 .'.....@........ 0x0020: 0000 ffff ff00 4453 2d32 4344 3236 3332 ......DS-2CD2632 0x0030: 462d 4953 3031 3230 3133 3132 3234 4343 F-IS0120131224CC 0x0040: 5252 3434 3632 3635 3332 3200 0000 0000 RR446265322..... 0x0050: 0000 0000 0000 0000 9810 0000 1f40 0000 .............@.. 0x0060: 0001 0000 0000 5635 2e30 2e32 6275 696c ......V5.0.2buil 0x0070: 6420 3133 3038 3035 0000 0000 0000 0000 d.130805........ 0x0080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0090: 0000 0000 0000 5634 2e30 2c20 6275 696c ......V4.0,.buil 0x00a0: 6420 3133 3034 3131 0000 0000 0000 0000 d.130411........ 0x00b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x00c0: 0000 0000 0000 3230 3134 2d30 352d 3132 ......2014-05-12 0x00d0: 2031 363a 3138 3a35 3600 0000 0000 0000 .16:18:56....... 0x00e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x00f0: 0000 0000 0000 029c 5a13 0000 0000 0000 ........Z....... 0x0100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4007 ..............@. 0x0120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0050 ...............P 0x0140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0160: 0000 4453 2d32 4344 3236 3332 462d 4953 ..DS-2CD2632F-IS 0x0170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0190: 0000 .. 17:13:36.913877 44:19:b7:27:c2:fa > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype Unknown (0x8033), length 416: 0x0000: 2101 01f6 0000 0002 0604 0102 f98e 4419 !.............D. 0x0010: b727 c2fa c000 0040 ffff ffff ffff 0000 .'.....@........ 0x0020: 0000 ffff ff00 4453 2d32 4344 3236 3332 ......DS-2CD2632 0x0030: 462d 4953 3031 3230 3133 3132 3234 4343 F-IS0120131224CC 0x0040: 5252 3434 3632 3635 3332 3200 0000 0000 RR446265322..... 0x0050: 0000 0000 0000 0000 9810 0000 1f40 0000 .............@.. 0x0060: 0001 0000 0000 5635 2e30 2e32 6275 696c ......V5.0.2buil 0x0070: 6420 3133 3038 3035 0000 0000 0000 0000 d.130805........ 0x0080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000